Hlavní menu

Vývoj objednávky | Skugga
21950
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21950,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.1,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“)

Obchodní společnost Skugga s.r.o., se sídlem Brno, Hoštická 518/46, PSČ 642 00, IČO: 069 38 311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 105226 (dále také jako „Společnost“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele internetových stránek www.skugga.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů.

Když kontaktujete Společnost prostřednictvím internetových stránek, a to zejména vyplněním a odesláním kontaktního formuláře, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo, 
 6. e-mailová adresa.

Osobní údaje je nutné zpracovat pro účely odpovědi na Vámi vznesený dotaz či požadavek, případně vytvoření nabídky služeb a jednání o takové nabídce, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zejména dodávka a montáž produktů nabízených Společností. 

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu naší komunikace týkající se Vámi vzneseného dotazu či požadavku, případně vzájemného jednání o uzavření smlouvy či plnění smlouvy, nejdéle 1 rok od odeslání vyplněného kontaktního formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování, nebo nebude delší zpracování vyžadovat jiný důvod předpokládaný Nařízením (např. plnění zákonné povinnosti).

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. Vaše osobní údaje mohou být pouze v případě, že to bude nezbytně nutné k poskytnutí Vámi požadovaných služeb nebo vyřízení Vašeho požadavku, předány jiným osobám jakožto našim dodavatelům (např. jednotlivým osobám provádějícím montáž apod.). Společnost nebude Vaše osobní údaje předávat jiným třetím osobám nad rámec věty předchozí bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu osobních údajů;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Společnost na e-mailové adrese info@skugga.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Abyste měli lepší představu o obsahu jednotlivých práv, připojujeme ještě jejich stručné vysvětlení:

Právo na přístup znamená, že kdykoliv můžete požádat Společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Společnost zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje Společnost získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň Společnost nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Společnosti ukládá zákonná povinnost.

Mějte prosím na paměti, že se toto právo neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivit přestane Společnost Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak Společnost učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.